Algemene voorwaarden

Algemene verkoop voorwaarden van de besloten vennootschap W. Bouwers Holding B.V., tevens handelende onder de naam: “Iz Naiz”.

Toepasselijkheid.

Art. 1.

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de tot stand gekomen overeenkomst.

2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld.

3. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt en dat daaruit blijkt dat de koper zich verenigt met de toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Wijzigingen.

Art. 2.

1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig waarop art. 13 van deze voorwaarden van toepassing is.

Kwaliteit en omschrijving.

Art. 3.

1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem goederen te leveren die:

a. voor wat betreft afwerking en materiaal voldoen aan hetgeen in de offerte werd omschreven;

b. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

c. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

2. De verkoper staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel werd overeengekomen.

Verpakking en verzending.

Art. 4.

1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3. Wanneer de verkoper voor het transport verpakking/vervoersmateriaal ter beschikking heeft gesteld c.q. heeft doen stellen, is de koper verplicht deze aan verkoper terug te zenden aan een door de verkoper opgegeven adres, tenzij de koper te kennen heeft gegeven op terugzending geen prijs te stellen. Bij gebreke van terugzending is de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd.

Opslag.

Art. 5.

1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van de koper de

goederen bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke, dan wel in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Eigendomsovergang en risico.

Art. 6.

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel, zal het risico voor de goederen bij aflevering op de koper overgaan.

2. Zolang de koper de koopsom met eventueel bijkomende kosten niet volledig heeft voldaan aan de verkoper of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van de goederen zoals hiervoor in art. 4 lid 2 van deze voorwaarden genoemd, uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het hiervoor in art. 5 bepaalde de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de hiervoor in art. 4 lid 2 bedoelde plaats(en).

Tijdstip van levering.

Art. 7.

De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de koper de order heeft bevestigd.

Overmacht.

Art. 8.

1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de verkoper ontstaan.

3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigt te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Garantie.

Art. 9.

1. De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout heeft gemaakt.

2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van de verkoper.

Prijs en betaling.

Art. 10.

1. De koopprijs omvat behalve de prijs van het verkochte ook de kosten van verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.

2. De koper is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Hij is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van ingebrekestelling.

4. Indien de verkoper bij toerekenbaar te kort schieten van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 6775,00.

5. De koper die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 van dit artikel vermelde tijdstip.

Wettelijke vereisten.

Art. 11.

1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Ontbinding.

Art. 12.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11, wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op een tijdstip gelegen nadat de koper in staat van faillissement is verklaard, voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen er van verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Toepasselijk recht en geschillen.

Art. 13.

1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht, terwijl de daaruit voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de gewone rechterlijke macht en dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één van de partijen zulks verklaart.